Στο άρθρο 1 του N. 1197/1981 προστίθενται παράγραφοι που έχουν ως εξής:

Όποιος οργανώνει, προπαρασκευάζει, χρηματοδοτεί ή διευθύνει μάχη, πάλη και γενικότερα δυναμική -ελεύθερα ή με περιορισμούς- αντιπαράθεση μεταξύ ζώων εν γένει του αυτού ή διαφόρου είδους ή συναφή επίδειξη ή παρέχει ή διαθέτει κατάλληλο χώρο για την διεξαγωγή τους ή εκτρέφει, εκγυμνάζει και εκπαιδεύει ζώα για το σκοπό αυτό ή κατά τρόπο που θα τα καταστήσει ικανά για τον σκοπό αυτό, ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνει, υποθάλπει, καλύπτει, περιφρουρεί, διαφημίζει ή προπαγανδίζει τέτοιες εκδηλώσεις και περιστατικά ή κερδοσκοπεί οπωσδήποτε από τη διεξαγωγής τους, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 (βλέπε πιο κάτω). Kατά τις ίδιες διατάξεις τιμωρούνται και: α) Οποιος παρακολουθεί ή παρευρίσκεται σε οργανωμένη ή περιστασιακή πάλη και γενικότερα μαχητική αντιπαράθεση ζώων ή συναφή επίδειξη σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να προσπαθεί να την παρεμποδίσει, ή εφόσον δεν μπορεί εύλογα να δικαιολογήσει την εξ άλλων λόγων επιτόπια παρουσία του και β) όποιος προκαλεί ή παροτρύνει ή, παρά το ότι έχει τη δυνατότητα, δεν προσπαθεί να εμποδίσει επιθέσεις και συμπλοκές μεταξύ ζώων του αυτού ή άλλου είδους, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε τρίτον είτε είναι αδέσποτα ή δεν λαμβάνει τα κατά περίπτωση δυνατά και πρόσφορα μέτρα αποτροπής.

Οποιος χρησιμοποιεί δηλητηριώδεις ουσίες ή οποιεσδήποτε άλλες ύλες ικανές να προκαλέσουν το θάνατο, τη βλάβη της υγείας ή τη νόσηση ζώων, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε σε τρίτον είτε είναι αδέσποτα, για το σκοπό αυτό, καθώς και αυτός που εν γνώσει του προμηθεύει σε άλλον τις ουσίες αυτές, τιμωρείται.


Όποιος, οδηγώντας τροχοφόρο οποιουδήποτε είδους, από πρόθεση, ή παρά το ότι είχε την ευχέρεια να το αποφύγει, παρασύρει και σκοτώνει ή τραυματίζει ζώο, επίσης τιμωρείται.

Οποιος πωλεί, χαρίζει, χρησιδανίζει ή εμπιστεύεται ζώο ανήλικο, νεότερο των 17 ετών, ή σε πρόσωπο με εμφανή ψυχολογικά προβλήματα, ή ιδιότητες δυνάμενες να αποβούν επικίνδυνες για το ζώο, τιμωρείται.

Οποιος χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κατέχει άγριο ή μη υπαγόμενο στις σχετικές κατηγορίες ζώο, τιμωρείται.

Ποινές για τους παραβάτες

Στο άρθρο 8 του 1197/81 προστίθενται τα εξής:

1) Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις (παράγραφοι 5, 6 και 2) του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση από 2 μηνών μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 100.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

2. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

3. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δυο αυτές ποινές σωρευτικά.

4. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 1 τιμωρείται με κράτηση μέχρι 40 ημερών ή με πρόστιμο μέχρι 100.000 δ5. Σε κάθε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα προβλεπόμενο από τον παρόντα νόμο, εκτός εκείνων που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 1, που διαπράχθηκε εις βάρος ζώου συντροφιάς, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση ή την αφαίρεση του παθόντος ζώου ή ορισμένων ή όλων των ζώων του ίδιου είδους ή γενικά των ζώων συντροφιάς που ο καταδικασθείς έχει στην κατοχή του, και να εμπιστευθεί, για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, τη διαβίωση και την επιμέλειά των σε κατάλληλο ίδρυμα ή Ξενώνα ζώων (με δαπάνες του καταδικασθέντος) ή σε φιλόζωους που προσφέρονται και κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο. Στις ίδιες περιπτώσεις το Δικαστήριο, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη του παραπάνω μέτρου, μπορεί να επιβάλει ως παρεπόμενη ποινή ή ως μέτρο ασφαλείας και την πρόσκαιρη μέχρι 5 ετών απαγόρευση της κατοχής και επιμέλειας από τον καταδικασθέντα ζώων του ιδίου είδους με το παθόν ή γενικά ζώων συντροφιάς.

6. Σε περιπτώσεις επιδείξεως ιδιαίτερης σκληρότητας ή επιχειρήσεως εις βάρος ζώου πράξεων ιδιαιτέρως απεχθών ή υποτροπής σε σχέση με το αυτό ή παρόμοιο ή της αυτής φύσεως αδίκημα ή συστηματικής ή κατ' εξακολούθησιν διαπράξεως αδικημάτων εκ των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο ή εφόσον εκ της πράξεως προήλθε ο θάνατος ή μόνιμη αναπηρία του ζώου ή προέκυψε μεγάλος αριθμός παθόντων ζώων, τα κατώτατα και ανώτερα όρια των παραπάνω ποινών διπλασιάζονται (οι δε παρεπόμενες ποινές, τα μέτρα ασφαλείας και οι κυρώσεις εν γένει, που προβλέπονται στην παράγρ. 5, επιβάλλονται υποχρεωτικά και τουλάχιστον για 10 χρόνια).

Eπίσης, στο άρθρο 8 προστίθεται μεταξύ άλλων και μία παράγραφος (13), που επισημαίνει ότι: «Aπό τις εισπραττόμενες εκ της εφαρμογής του νόμου χρηματικές εν γένει ποινές, ποσό στο 30% διατίθεται για την ενίσχυση αναγνωρισμένων σωματείων, εταιρειών και ιδρυμάτων, των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η προστασία των ζώων».

Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής:

«Eξαιρείται ο φόνος ζώων στο πλαίσιο διενέργειας νόμιμης θήρας, καθώς και οι κατά προορισμό θανατώσεις ζώων εκτροφής, εφόσον τηρούνται και στις περιπτώσεις αυτές οι εν προκειμένω εκάστοτε ισχύουσες, γενικές ή κατά περίπτωση ειδικότερες διατάξεις και δεν παραβιάζονται γενικότερα αποδεκτοί δεοντολογικοί κανόνες και πολιτιστικές αντιλήψεις και πρακτικές».

Tέλος, στο ίδιο άρθρο ως προστατευόμενα περιλαμβάνονται και
α) τα περιστέρια και τα πτηνά εν γένει,
β) οποιοδήποτε άλλο ζώο έχει κάποιος στην κατοχή του ή τυχαίνει κατά περίπτωση να βρίσκεται υπό την εξουσία ή τον έλεγχό του...