Στο άρθρο 1 του N. 1197/1981 προστίθενται παράγραφοι που έχουν ως εξής:

Όποιος οργανώνει, προπαρασκευάζει, χρηματοδοτεί ή διευθύνει μάχη, πάλη και γενικότερα δυναμική -ελεύθερα ή με περιορισμούς- αντιπαράθεση μεταξύ ζώων εν γένει του αυτού ή διαφόρου είδους ή συναφή επίδειξη ή παρέχει ή διαθέτει κατάλληλο χώρο για την διεξαγωγή τους ή εκτρέφει, εκγυμνάζει και εκπαιδεύει ζώα για το σκοπό αυτό ή κατά τρόπο που θα τα καταστήσει ικανά για τον σκοπό αυτό, ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνει, υποθάλπει, καλύπτει, περιφρουρεί, διαφημίζει ή προπαγανδίζει τέτοιες εκδηλώσεις και περιστατικά ή κερδοσκοπεί οπωσδήποτε από τη διεξαγωγής τους, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 (βλέπε πιο κάτω). Kατά τις ίδιες διατάξεις τιμωρούνται και: α) Οποιος παρακολουθεί ή παρευρίσκεται σε οργανωμένη ή περιστασιακή πάλη και γενικότερα μαχητική αντιπαράθεση ζώων ή συναφή επίδειξη σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να προσπαθεί να την παρεμποδίσει, ή εφόσον δεν μπορεί εύλογα να δικαιολογήσει την εξ άλλων λόγων επιτόπια παρουσία του και β) όποιος προκαλεί ή παροτρύνει ή, παρά το ότι έχει τη δυνατότητα, δεν προσπαθεί να εμποδίσει επιθέσεις και συμπλοκές μεταξύ ζώων του αυτού ή άλλου είδους, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε τρίτον είτε είναι αδέσποτα ή δεν λαμβάνει τα κατά περίπτωση δυνατά και πρόσφορα μέτρα αποτροπής.

Οποιος χρησιμοποιεί δηλητηριώδεις ουσίες ή οποιεσδήποτε άλλες ύλες ικανές να προκαλέσουν το θάνατο, τη βλάβη της υγείας ή τη νόσηση ζώων, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε σε τρίτον είτε είναι αδέσποτα, για το σκοπό αυτό, καθώς και αυτός που εν γνώσει του προμηθεύει σε άλλον τις ουσίες αυτές, τιμωρείται.


Όποιος, οδηγώντας τροχοφόρο οποιουδήποτε είδους, από πρόθεση, ή παρά το ότι είχε την ευχέρεια να το αποφύγει, παρασύρει και σκοτώνει ή τραυματίζει ζώο, επίσης τιμωρείται.

Οποιος πωλεί, χαρίζει, χρησιδανίζει ή εμπιστεύεται ζώο ανήλικο, νεότερο των 17 ετών, ή σε πρόσωπο με εμφανή ψυχολογικά προβλήματα, ή ιδιότητες δυνάμενες να αποβούν επικίνδυνες για το ζώο, τιμωρείται.

Οποιος χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κατέχει άγριο ή μη υπαγόμενο στις σχετικές κατηγορίες ζώο, τιμωρείται.

Ποινές για τους παραβάτες

Στο άρθρο 8 του 1197/81 προστίθενται τα εξής:

1) Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις (παράγραφοι 5, 6 και 2) του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση από 2 μηνών μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 100.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

2. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

3. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δυο αυτές ποινές σωρευτικά.

4. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 1 τιμωρείται με κράτηση μέχρι 40 ημερών ή με πρόστιμο μέχρι 100.000 δ5. Σε κάθε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα προβλεπόμενο από τον παρόντα νόμο, εκτός εκείνων που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 1, που διαπράχθηκε εις βάρος ζώου συντροφιάς, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση ή την αφαίρεση του παθόντος ζώου ή ορισμένων ή όλων των ζώων του ίδιου είδους ή γενικά των ζώων συντροφιάς που ο καταδικασθείς έχει στην κατοχή του, και να εμπιστευθεί, για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, τη διαβίωση και την επιμέλειά των σε κατάλληλο ίδρυμα ή Ξενώνα ζώων (με δαπάνες του καταδικασθέντος) ή σε φιλόζωους που προσφέρονται και κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο. Στις ίδιες περιπτώσεις το Δικαστήριο, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη του παραπάνω μέτρου, μπορεί να επιβάλει ως παρεπόμενη ποινή ή ως μέτρο ασφαλείας και την πρόσκαιρη μέχρι 5 ετών απαγόρευση της κατοχής και επιμέλειας από τον καταδικασθέντα ζώων του ιδίου είδους με το παθόν ή γενικά ζώων συντροφιάς.

6. Σε περιπτώσεις επιδείξεως ιδιαίτερης σκληρότητας ή επιχειρήσεως εις βάρος ζώου πράξεων ιδιαιτέρως απεχθών ή υποτροπής σε σχέση με το αυτό ή παρόμοιο ή της αυτής φύσεως αδίκημα ή συστηματικής ή κατ' εξακολούθησιν διαπράξεως αδικημάτων εκ των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο ή εφόσον εκ της πράξεως προήλθε ο θάνατος ή μόνιμη αναπηρία του ζώου ή προέκυψε μεγάλος αριθμός παθόντων ζώων, τα κατώτατα και ανώτερα όρια των παραπάνω ποινών διπλασιάζονται (οι δε παρεπόμενες ποινές, τα μέτρα ασφαλείας και οι κυρώσεις εν γένει, που προβλέπονται στην παράγρ. 5, επιβάλλονται υποχρεωτικά και τουλάχιστον για 10 χρόνια).

Eπίσης, στο άρθρο 8 προστίθεται μεταξύ άλλων και μία παράγραφος (13), που επισημαίνει ότι: «Aπό τις εισπραττόμενες εκ της εφαρμογής του νόμου χρηματικές εν γένει ποινές, ποσό στο 30% διατίθεται για την ενίσχυση αναγνωρισμένων σωματείων, εταιρειών και ιδρυμάτων, των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η προστασία των ζώων».

Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής:

«Eξαιρείται ο φόνος ζώων στο πλαίσιο διενέργειας νόμιμης θήρας, καθώς και οι κατά προορισμό θανατώσεις ζώων εκτροφής, εφόσον τηρούνται και στις περιπτώσεις αυτές οι εν προκειμένω εκάστοτε ισχύουσες, γενικές ή κατά περίπτωση ειδικότερες διατάξεις και δεν παραβιάζονται γενικότερα αποδεκτοί δεοντολογικοί κανόνες και πολιτιστικές αντιλήψεις και πρακτικές».

Tέλος, στο ίδιο άρθρο ως προστατευόμενα περιλαμβάνονται και
α) τα περιστέρια και τα πτηνά εν γένει,
β) οποιοδήποτε άλλο ζώο έχει κάποιος στην κατοχή του ή τυχαίνει κατά περίπτωση να βρίσκεται υπό την εξουσία ή τον έλεγχό του...

 

5 Λάθη που κάνετε στην εκπαίδευση του σκύλου σας

Ποιά από αυτά τα 5 λάθη κάνετε στην εκπαίδευση του σκύλου σας?

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το να έχεις ένα σκυλί που είναι υπάκουο και υπό τον ελεγχό μας σε δημόσιους χώρους, είναι απαραίτητο. Σκυλιά εκτός ελέγχου παρουσιάζουν μια κακή εικόνα προς τον κόσμο. Η εκπαίδευση του σκύλου είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ιδιοκτήτες Pitbull και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αυτό το άρθρο καλύπτει πεντε συνηθισμένα λάθη που κάνουν όσοι εκπαιδεύουν μονοι τους τους σκύλους τους και τις λύσεις τους.

5 ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ


ΛΑΘΟΣ 1ο: Δεν είστε συνεπής.

Συνεπής εκπαίδευση είναι απαραίτητη αν περιμένετε κάποτε να έχετε εναν αξι’οπιστα εκπαιδευμένο σκύλο. Η επανάληψη είναι το κλειδί. Χωρίς αμφιβολία, η νούμερο 1 ερώτηση που δέχομαι από ανθρώπους που εκπαιδεύουν μόνοι τους τους σκύλους είναι “πως κάνεις τον σκύλο να σε ακούσει?”. Μετά από έρευμα ανακάλυψα οτι πολυ απλά προσπαθούν να τους μάθουν υπερβολικά πράγματα.

ΛΥΣΗ:

Σπάστε τον χρόνο εκπαίδευσης σε 5-10-15λεπτες ενότητες, δύο με τρείς φορές τη μέρα. Αυτό θα βοηθήσει εσάς και τον σκύλο σας να προοδέυσετε γρηγορότερα.

ΛΑΘΟΣ 2ο: Είστε ανυπόμονος.

Ας το παραδεχτείτε. Η εκπαίδευση του σκύλου δεν είναι κατι που γίνετε σε μια νύχτα.Χρειάζεται χρόνος, επανάληψη και πάνω απ'ολα υπομονή.Δεν μπορεί το σκυλί σας να μάθε να στέκεται, να κάθεται, να ξαπλώνει, να σας φέρνει coca cola απο το ψυγειο και όλα αυτα μέσα σε 10 λεπτά. Πολύ απλά, ζητάτε υπερβολικά πράγματα. ταν εσείς το θέλετε, γιατι πολύ απλά του ζητάτε πάρα πολλά. Παρόλα αυτά, βλέπω οτι καθημερινά κάποιοι α΄νθρωποι συγχύζονται τόσο πολύ που σχεδόν καταφεύγουν σε επιθετική συμπεριφορά με τους σκύλους τους.Απλά επειδή τα σκυλία δεν έκατσαν την πρώτη φορά που τους είπαν να κάτσουν.

ΛΥΣΗ:

Πάρτε το αργά. Μην περιμένετε πολλά απο το σκυλί σας. Βοηθήστε τα να επιτύχουν και όχι να αποτύχουν. Πάντα η εκπαίδευση να τελειώνει θετικά. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Να είστε ήρεμοι. Με άλλα λόγια εαν βρεθειτε σε απόγνωση αφήστε τον σκύλο να κάνει μία ακόμα επανάληψη. Αφήστε τον να επιτύχει. Σε εκείνο το σημείο σταματήστε την εκπαίδευση έως ότου ηρεμήσετε. Επανέλθετε στο ίδιο θέμα αργότερα.

ΛΑΘΟΣ 3ο: Δεν υπάρχει συνεργασία με το σκυλί.

Aαυτό που εννοώ είναι η προσέγγιση της εκπαίδευσης με το στυλ “Καλύτερα να ακούσεις, αλλιώς....!”. Αυτό το σκεπτικό είναι ηττοπαθές και ελικρινά , αν το καλοσκεφτείτε, εσείς θα ήσασταν έτοιμοι να μάθετε κάτι νέο αν ήσασταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Διαφωνώ. Οι μέρες του “πόνος = αποφυγή = υπακοή” τελέιωσαν. Αρχίζει η συνεργασία με τον σκύλο σας και η προσπάθεια από μέρους σας να προλαμβάνετε το κάθε πιθανό πρόβλημα.

ΛΥΣΗ:


Αφήστε το σκυλί σας να μάθει.Το να επιβάλετε μια συμπεριφορά, άσχετα αν το κάνουν, δεν τους δίνει την αίσθηση μιας θετικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, ναι μπορεί να κάτσουν αν το έχουν μάθει με εξουσία. Αλλά το να αφήσετε τον σκύλο να μάθει το κάθισμα όταν το ζητάτε με θετικό και καλοσυνάτο τρόπο, θα σας αποφέρει ενα πιο αξιόπιστο κάθισμα.

ΛΑΘΟΣ 4ο: Δεν έχετε ανοιχτό μυαλό

Όταν μιλ’αω με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στην εκπαιδευση του σκύλου τους, πάντα ψάχνω σε βάθος για να αναλύσω το πρόβλημα. Συνήθως, κάποιος είτε (Α) πήγε σε μάθημα εκπαίδευσης και χρησμιποιεί τις μεθόδους τους Η’ (Β) αγόρασε κάποιο βιβλίο – έψαξε στο Internet κλπγια να βρεί πληροφορίες πως να εκπαιδεύσει καλυτερα τον σκύλο του. Στην αναζήτησή τους για την καλύτερη μέθοδο, χάνουν την προσήλωση. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος εκπαίδευσης σκύλου που να πετυχαίνει κάθε φορά.

ΛΥΣΗ:

Να είστε ανοιχτόμυαλοι και να δοκιμάζετε διαφορες τεχνικές. ΝΑ έχετε πάντα την υγεία την δική σας και του σκύλου σας στο νου σας. Διαλέχτε τεχνικές που έιστε άνετα με αυτές και που σας βοηθούν να αποκτήσετε ένα δέσιμο με τον σκύλο σας. ΝΑ θυμάστε, η εκπαίσδευση πρέπει να είναι παιχνίδι.Είναι δική σας δουλειά να το κάνετε ενδιαφέρον για το σκυλί σας.

ΛΑΘΟΣ 5ο: Να γίνεται η εκπαίδευση αγγαρεία.

Κουραστικό, βαρετό, σκληρό, απογοητευτικό,εκνευριστικό και άλλες λέξεις έχουν ειπωθεί απο ιδιοκτήτες σκύλων για τις προσπάθειές τους για εκπαίδευση. Κάνοντας την εκπαίδευση του σκύλου αγγαρεία ή δουλειά, είναι ένας σίγουρος τρόπος να σκοτώσετε κάθε ελπίδα για να έχετε ένα αξιόπιστα εκπαιδευμένο σκύλο.

ΛΥΣΗ:

Καντε το διασκεδαστικό. Αλλάχτε το. Χρησιμοποιηστε το μυαλό σας. Γίνετε δημιουργικοί Μην μένετε σε ένα είδος εκπαίδευσης. Δεν εκπαιδέυουμε πρωταθλητές υπακοής εδώ. Απλά και βασικά πράγματα. Βρείτε ενδιαφέροντες τρόπους να ανταμείβετε τον σκύλο σας. Μάθετε του νέα κόλπα και ενσωματώστε την βασική υπακοή μέσα σε αυτά. Για παράδειγμα, μάθετε στον σκύλο σας να σας φέρνει την εφημερίδα ή το περιοδικό σας. Κοινώς, κάντε το διασκεδαστικό και ενδιαφέρον και εσείς αλλα και ο σκύλος σας θα κάνετε μεγαλυτερη πρόοδο.

ΣΥΝΟΨΗ


Μερικές φορές όλα όσα χρειάζεται για να εκπαιδεύσετε το σκυλί σας είναι η αγάπη, ο σεβασμός και η ανεκτικότητα. Θυμηθείτε πως είναι απλά σκύλοι. Απλά πλάσματα που αποζητούν την αγάπη και το ενδιαφέρον. Πάρτε τον χρόνο σας, μείνετε υπομονετικοί, κάντε το χαρούμενο και ενδιαφέρον και σας εγγυώμαι οτι θα δείτε αλλαγές. Η εκπαίδευση δεν γίνεται μονομιάς. Γίνεται με μικρά κομμάτια όσο περνάει ο χρόνος μαζί με τον τετράποδο φίλο σας.

Πηγή:  Pitbulllovers Link

 

На нашем сайте собраны рингтоны разных жанров, Вы можете совершенно бесплатно скачать mp3 рингтоны. Поп музыка и многое другое