Στο άρθρο 1 του N. 1197/1981 προστίθενται παράγραφοι που έχουν ως εξής:

Όποιος οργανώνει, προπαρασκευάζει, χρηματοδοτεί ή διευθύνει μάχη, πάλη και γενικότερα δυναμική -ελεύθερα ή με περιορισμούς- αντιπαράθεση μεταξύ ζώων εν γένει του αυτού ή διαφόρου είδους ή συναφή επίδειξη ή παρέχει ή διαθέτει κατάλληλο χώρο για την διεξαγωγή τους ή εκτρέφει, εκγυμνάζει και εκπαιδεύει ζώα για το σκοπό αυτό ή κατά τρόπο που θα τα καταστήσει ικανά για τον σκοπό αυτό, ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνει, υποθάλπει, καλύπτει, περιφρουρεί, διαφημίζει ή προπαγανδίζει τέτοιες εκδηλώσεις και περιστατικά ή κερδοσκοπεί οπωσδήποτε από τη διεξαγωγής τους, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 (βλέπε πιο κάτω). Kατά τις ίδιες διατάξεις τιμωρούνται και: α) Οποιος παρακολουθεί ή παρευρίσκεται σε οργανωμένη ή περιστασιακή πάλη και γενικότερα μαχητική αντιπαράθεση ζώων ή συναφή επίδειξη σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να προσπαθεί να την παρεμποδίσει, ή εφόσον δεν μπορεί εύλογα να δικαιολογήσει την εξ άλλων λόγων επιτόπια παρουσία του και β) όποιος προκαλεί ή παροτρύνει ή, παρά το ότι έχει τη δυνατότητα, δεν προσπαθεί να εμποδίσει επιθέσεις και συμπλοκές μεταξύ ζώων του αυτού ή άλλου είδους, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε τρίτον είτε είναι αδέσποτα ή δεν λαμβάνει τα κατά περίπτωση δυνατά και πρόσφορα μέτρα αποτροπής.

Οποιος χρησιμοποιεί δηλητηριώδεις ουσίες ή οποιεσδήποτε άλλες ύλες ικανές να προκαλέσουν το θάνατο, τη βλάβη της υγείας ή τη νόσηση ζώων, είτε ανήκουν σ' αυτόν είτε σε τρίτον είτε είναι αδέσποτα, για το σκοπό αυτό, καθώς και αυτός που εν γνώσει του προμηθεύει σε άλλον τις ουσίες αυτές, τιμωρείται.


Όποιος, οδηγώντας τροχοφόρο οποιουδήποτε είδους, από πρόθεση, ή παρά το ότι είχε την ευχέρεια να το αποφύγει, παρασύρει και σκοτώνει ή τραυματίζει ζώο, επίσης τιμωρείται.

Οποιος πωλεί, χαρίζει, χρησιδανίζει ή εμπιστεύεται ζώο ανήλικο, νεότερο των 17 ετών, ή σε πρόσωπο με εμφανή ψυχολογικά προβλήματα, ή ιδιότητες δυνάμενες να αποβούν επικίνδυνες για το ζώο, τιμωρείται.

Οποιος χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κατέχει άγριο ή μη υπαγόμενο στις σχετικές κατηγορίες ζώο, τιμωρείται.

Ποινές για τους παραβάτες

Στο άρθρο 8 του 1197/81 προστίθενται τα εξής:

1) Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις (παράγραφοι 5, 6 και 2) του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση από 2 μηνών μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 100.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

2. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές σωρευτικά.

3. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών ή και με τις δυο αυτές ποινές σωρευτικά.

4. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 1 τιμωρείται με κράτηση μέχρι 40 ημερών ή με πρόστιμο μέχρι 100.000 δ5. Σε κάθε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα προβλεπόμενο από τον παρόντα νόμο, εκτός εκείνων που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 1, που διαπράχθηκε εις βάρος ζώου συντροφιάς, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση ή την αφαίρεση του παθόντος ζώου ή ορισμένων ή όλων των ζώων του ίδιου είδους ή γενικά των ζώων συντροφιάς που ο καταδικασθείς έχει στην κατοχή του, και να εμπιστευθεί, για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, τη διαβίωση και την επιμέλειά των σε κατάλληλο ίδρυμα ή Ξενώνα ζώων (με δαπάνες του καταδικασθέντος) ή σε φιλόζωους που προσφέρονται και κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο. Στις ίδιες περιπτώσεις το Δικαστήριο, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη του παραπάνω μέτρου, μπορεί να επιβάλει ως παρεπόμενη ποινή ή ως μέτρο ασφαλείας και την πρόσκαιρη μέχρι 5 ετών απαγόρευση της κατοχής και επιμέλειας από τον καταδικασθέντα ζώων του ιδίου είδους με το παθόν ή γενικά ζώων συντροφιάς.

6. Σε περιπτώσεις επιδείξεως ιδιαίτερης σκληρότητας ή επιχειρήσεως εις βάρος ζώου πράξεων ιδιαιτέρως απεχθών ή υποτροπής σε σχέση με το αυτό ή παρόμοιο ή της αυτής φύσεως αδίκημα ή συστηματικής ή κατ' εξακολούθησιν διαπράξεως αδικημάτων εκ των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο ή εφόσον εκ της πράξεως προήλθε ο θάνατος ή μόνιμη αναπηρία του ζώου ή προέκυψε μεγάλος αριθμός παθόντων ζώων, τα κατώτατα και ανώτερα όρια των παραπάνω ποινών διπλασιάζονται (οι δε παρεπόμενες ποινές, τα μέτρα ασφαλείας και οι κυρώσεις εν γένει, που προβλέπονται στην παράγρ. 5, επιβάλλονται υποχρεωτικά και τουλάχιστον για 10 χρόνια).

Eπίσης, στο άρθρο 8 προστίθεται μεταξύ άλλων και μία παράγραφος (13), που επισημαίνει ότι: «Aπό τις εισπραττόμενες εκ της εφαρμογής του νόμου χρηματικές εν γένει ποινές, ποσό στο 30% διατίθεται για την ενίσχυση αναγνωρισμένων σωματείων, εταιρειών και ιδρυμάτων, των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η προστασία των ζώων».

Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής:

«Eξαιρείται ο φόνος ζώων στο πλαίσιο διενέργειας νόμιμης θήρας, καθώς και οι κατά προορισμό θανατώσεις ζώων εκτροφής, εφόσον τηρούνται και στις περιπτώσεις αυτές οι εν προκειμένω εκάστοτε ισχύουσες, γενικές ή κατά περίπτωση ειδικότερες διατάξεις και δεν παραβιάζονται γενικότερα αποδεκτοί δεοντολογικοί κανόνες και πολιτιστικές αντιλήψεις και πρακτικές».

Tέλος, στο ίδιο άρθρο ως προστατευόμενα περιλαμβάνονται και
α) τα περιστέρια και τα πτηνά εν γένει,
β) οποιοδήποτε άλλο ζώο έχει κάποιος στην κατοχή του ή τυχαίνει κατά περίπτωση να βρίσκεται υπό την εξουσία ή τον έλεγχό του...

 

Rocca's Stonewall (2Xw) P.o.r.

Ο Stonewall είχε γονείς των Gr Ch Snake (Pedigree Link) και την Ch Missy (Pedigree Link) μισά αδέρφια που είχαν μητέρα την Ch Honeybucη. Ο Stonewall είναι 50% Honeybuch.

Το 80 του περασμένου αιώνα, ένα κουτάβι με το όνομα Travis ( στο μέλλον Stonewall ) έζησε και ανατράφηκε απο τον Tom Garner. Ο Travis στην αρχή πωλήθηκε σε μια κοπέλα με το όνομα Mary Parsons. Αργότερα ο Mr Hunter κέρδισε με τον Stanewall 2 αγώνες εναντίον του Detter's Pee Wee 2W σε 42 λεπτά και του Chicken Dave's Mite σε 45 λεπτά. Ωστόσο ο  Stonewall έμεινε περισσότερο γνωστός σαν εξαίρετος παραγωγός.

Ο Stonewallάρχισε να ζευγαρώνει σε ηλικία 6 ετών, αλλά παρόλα αυτά κέρδισε τους τίτλους R.O.M και P.O.R. Τα παιδιά του τους κέρδισαν επίσης και τα εγγόνια του και τα δισέγγονα του είναι ακόμα στην ζωή και συνεχίζουν να δίνουν πόντους στους γονείς τους.

 

Ο Frank Rocca πήρε τον Stonewall σαν ενήλικο σκυλί. Ο Rocca θεωρούσε τον Stonewall ως τον καλύτερο παραγωγό απο game σκυλιά που έζησε ποτέ στην αυλή του.

Απο μια συνέντευξη με τον Mr Rocca:( έτος 1995)

Ερ. Ένας απο τους κορυφαίους επιβήτορες σας είναι ο Rocca's Stonewall, τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε σε αυτόν. Ήταν η αναπαραγωγή (Honeybuch) ή ήταν το σκυλί ως άτομο και πως τον αξιολογείτε σε σχέση με τους υπόλοιπους επιβήτορες που είχατε;

Απ. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση του Stonewall και οποιαδήποτε άλλα σκυλιά που μου ανήκαν, γιατί αυτός είναι πολύ ανώτερος απο την άποψη του παραγωγού απο κάθε άλλο, και τόσο καλός όσο οι καλύτεροι μαχητές που είχα. Το pedigree είναι το δεύτερο που δεν υστερεί. Το λυπηρό είναι πως είναι έντεκα χρονών και οι μέρες του είναι περιορισμένες. Δεν ξεκινήσαμε να τον αναπαράγουμε μέχρι που έφτασε σε ηλικία 6 ετών, το οποίο εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν πολλοί Stonewall τριγύρω, ο άλλος λόγος είναι πως τον απέσυρα απο δημόσιο Stud μερικά χρόνια πριν και επέστρεψα μερικές πάρα πολύ καλές προσφορές σε εξαιρετικές σκύλες, και σε μισές αδερφές και άλλα, αλλά απλώς θέλησα να τον κρατήσω μέσα στην αυλή μου και να τον ζευγαρώσω επιλεκτικά στις δικές μου σκύλες. Προσπάθησα να πληρώσω ένα καλό stud fee στους προηγούμενους ιδιοκτήτες του, με την ελπίδα να τον ζευγαρώσω στην Midge μου. Δύο χρόνια αργότερα τον αγόρασα, έκανα αυτό το ζευγάρωμα 2 φορές, και έμαθα μερικά απο τα καλύτερα κόλπα της καριέρας μου σε σχέση με την εκτροφή για gameness.

Χάρη στου F Rocca τα Stonewall σκυλιά έγιναν διάσημα σε όλο τον κόσμο, στην πραγματηκότητα, αυτός ( ο Rocca ) είναι ο ιδρυτής της γραμμής Stonewall. Ο Rocca έστειλε τους απογόνους του Stonewall στην Ευρώπη, και ξεκίνησε η διασταύρωση Stonewall/Red Boy, η οποία έδωσε στον κόσμο πολλούς πρωταθλητές και παραγωγούς. Για παράδηγμα, η κόρη του Stonewall Daphney 2W R.O.M. από τον ανιψιό του Ch Leroy R.O.M. (50% Stonewall) γέννησε 4 Ch σε μια γέννα.

Pedigree Link

Pedigree Link

Αυτός ο ανιψιός απο αρκετά ζευγαρώματα παρήγαγε 4 πρωταθλητές και απέκτησε τον τίτλο R.O.M. Ο πατέρας του Leroy, Ch Hammer ανεπίσημα είναι γνωστός ως εξαιρετικός μαχητής που κέρδισε εναντίον Gr Cj, κέρδισε τεράστια ποσά και μετά απο μερικές γέννες κέρδισε τον τίτλο P.O.R.

Pedigree Link

Pedigree Link

Η πιο διάσημη απόγονος του Stonewall είναι η κόρη του Ch Lilly White.

O Ch Rockoon, γιός του Stonewall, εμφανίζετε στην αναπαραγωγή, μέσο της τεχνητής αναπαραγωγής.

Midway Mauler είναι αποτέλεσμα τεχνητής αναπαραγωγής, χρησιμοποιώντας κατεψυγμένο σπέρμα απο τον Stonewall, το οποίο εμφυτεύτηκε σε κόρη του Ch Tramp. Αυτό το ζευγάρωμα αποδείχθηκε εξαιρετικό, και εις γνώση μου 2 παγκόσμια κλάσης bulldogs αναδείχτηκαν σε ένα ανοικτό διαγωνισμό, και απέδειξαν πως ήταν άσοι. Ο ένας ήταν φυσικά ο Ch Midway Mauler, και η άλλη ήτνα η Lolita1xW. Ο Midway έδειξε κάποιες πρόσθετες ικανότητες, καθώς και καλύτερο στόμα κατά την εκπαίδευση του. Έδειχνε εύκολος στο να δουλεύει και με φυσικό αέρα. Για αρχή δείχτηκε εναντίον ενός γιού του Gr Ch Chuco Loco, με το όνομα Bigo-Te's D, στις 46 λίβρες. Τέλος πάντων ο Mid-Way έδειξε σε όσους ήταν εκεί πως δεν έπαιζε και στα 53 λεπτά ο χειριστής του D τον τράβηξε έξω. Ο D έκανε ένα game scratch.

Δεδομένου ότι το άρθρο αυτό δόθηκε δημόσια, αναφέρονται στην κόρη του Stonewall που γεννήθηκε απο τεχνητή αναπαραγωγή Lolita έγινε 2xW και κέρδισε τον τύτλο R.O.M. Απλά ρίξτε μια ματιά σε αττά τα σκυλιά απο 2 γέννες που έδωσε αυτή η σκύλα!

 

Pedigree Link

Pedigree Link

Pedigree Link

Pedigree Link

 

Όπως φαίνεται, ακόμα και το παγωμένο σπέρμα του Stonewall κρατά τις μοναδικές του ιδιότητες. Τα σκυλιά Stonewall κερδίζουν χάρη σε μια πολύ προηγμένη νοημοσύνη, άριστη φυσική υγεία, έτοιμα για εκπαίδευση και μαχητικότητα μέχρι το τέλος. Είναι απείρως πιστοί στους ιδιοκτήτες τους και και θα τους ακολουθήσουν στο τέλος της γης. Η ανθρωπιά είναι ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των σκύλων.

 

Pitbullyard Link

 

На нашем сайте собраны рингтоны разных жанров, Вы можете совершенно бесплатно скачать mp3 рингтоны. Поп музыка и многое другое